Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest INTERKAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000937615, z kapitałem zakładowym wynoszącym 18 602 900,00 zł, NIP 8371503159, REGON 750129569.

Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora danych w związku z wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 01.08.2023 połączenia Spółek Interkar Sp. z o.o., z siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. Spółdzielczej 7, NIP: 5882474144, KRS 0000929163, oraz TVS Kaszebe Sp. z o.o., z siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. Spółdzielczej 7, NIP: 5882403374, KRS 0000503695, ze Spółką Interkam Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 PKT 1) Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Interkar Sp. z o.o oraz TVS Kaszebe Sp. z o.o., jako spółek przejmowanych, na Interkam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkę przejmującą.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy z Interkar Sp. z o.o. lub TVS Kaszebe Sp. z.o.o. oraz w trakcie jej trwania, których administratorem w związku z przejęciem ww. spółek stał się Interkam sp. z o.o. z siedziba w Warszawie wykorzystywane są w dalszym ciągu w następujących celach:

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane:

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
  2. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
  3. podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
  4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
  3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
  4. przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezesowi UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;
  5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  6. w przypadku gdy korzystają Państwo lub zamówią Państwo za naszym pośrednictwem usługę telewizyjną CANAL+ – dane o tym, czy są Państwo stroną umowy z nami uprawniającej do korzystania z usług CANAL+, o rodzaju świadczonej Państwu przez nas usługi telewizyjnej oraz używanego dekodera przekażemy do CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zamówienia na usługę CANAL+.
  7. Jeśli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pana/i danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Pana/ią danych wskazanych w formularzu umowy. Państwa imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu osobistego zbieramy na podstawie art. 60b ust. 1 i 2 ustawy z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne natomiast adres oraz NIP płatników VAT na podstawie art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług ). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy zgodnie z art. 60b ust. 3 prawa telekomunikacyjnego oraz obowiązkiem dostawcy jako podatnika VAT do wystawiania faktur zgodnie z art. 106b ustawy o VAT. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Panem/Panią (np. adres korespondencyjny, numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy Pana/i zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pana/i skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/ią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Pobierz

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zapytaj o ofertę